Γενική Ιατρική & Γηριατρική

Τα οφέλη της γηριατρικής εκπαίδευσης των γενικών ιατρών.

Σύμφωνα με τον ορισμό της η Γηριατρική είναι μία Ιατρική Ειδικότητα που ενδιαφέρεται για τις σωματικές, ψυχικές, λειτουργικές και κοινωνικές καταστάσεις των ηλικιωμένων ασθενών κατά την παροχή φροντίδας: οξείας, χρόνιας, αποκατάστασης, προληπτικής και τελικής. Αυτή η ομάδα των ασθενών θεωρείται ότι εμφανίζει έναν υψηλό βαθμό ευπάθειας και μία εξελισσόμενη πολυπαθολογία που απαιτούν μία ολιστική προσέγγιση.

Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι από τον ορισμό της η Γηριατρική έχει μεγάλη συνάφεια με την Γενική Ιατρική, σε ότι αφορά την παροχή σφαιρικής και συνεχιζόμενης φροντίδας, στο σεβασμό και στην επιδίωξη της αυτονομίας του ασθενούς, στην ενσωμάτωση των σωματικών, ψυχολογικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και υπαρξιακών παραγόντων  του ατόμου, στην έμφαση στην πρόληψη.

Σε κάποιες χώρες του εξωτερικού, αυτή η ολιστική και πολύπλευρη προσέγγιση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, έχει αναγνωριστεί ως αναγκαία και η εκπαίδευση στην Γηριατρική αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης των Γενικών Ιατρών (για παράδειγμα στη Γαλλία).

Η στοχευμένη εκπαίδευση του Γενικού Γιατρού στη Γηριατρική προσέγγιση του επιτρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο του φαταλισμού και να μπορέσει να αντιμετωπίσει εξατομικευμένα το κάθε άτομο μεγαλύτερης ηλικίας με πολλαπλές παθολογικές καταστάσεις,  να αναγνωρίσει και να προλάβει  τα μείζονα  σύνδρομα και τις γηριατρικές τους συνέπειες και συνολικά να αναπτύξει μια πολύπλευρη προσέγγιση που επιτρέπει όχι μόνο να διαμορφωθεί μια θεραπευτική στρατηγική αλλά πέραν αυτού, ένα σχέδιο διαβίωσης.

Στη σημερινή πραγματικότητα της Ελλάδας, με το υπό διαμόρφωση σύστημα όπου ο Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός αναμένεται να αποτελέσει τον πυλώνα και το σημείο αναφοράς του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η δομημένη κατάρτιση και εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο της γηριατρικής θα μπορέσει να βοηθήσει τους Γενικούς Ιατρούς να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας του πληθυσμού ευθύνης τους.