·         Τι είναι η Γηριατρική

Η  Γηριατρική  εστιάζεται  στην  διαχείριση  οξέων  και  χρόνιων  νόσων  και  συνδρόμων  κυρίως  σε  ευπαθή  ηλικιωμένα  άτομα ενώ  πρόσφατα  έχει  δοθεί  ιδιαίτερη  έμφαση  στην  προαγωγή  της  υγείας  και  την  πρόληψη  των σχετιζόμενων  με  την  πρόοδο  της  ηλικίας  ασθενειών. Σκοπός  της  Προληπτικής  Γηριατρικής  είναι  η  καλλιέργεια  μίας  κατάστασης  σωματικής, διανοητικής  και  ψυχικής υγείας  η  οποία  θα  επιτρέψει  ένα μέγιστο  προσδόκιμο   επιβίωσης  ενώ  θα  διατηρείται  ένα  υψηλός  βαθμός  λειτουργικότητας των  ατόμων. Για  παράδειγμα  η  πρόληψη  των  πτώσεων  και  της  οστεοπόρωσης  μπορούν  να βελτιώσουν   την  υγεία  και  την μακροβιότητα   του  ασθενούς. Η  αντιμετώπιση  της  κακής  διατροφικής  κατάστασης μπορεί  να ενισχύσει  την  θεραπεία  και  την  συμμετοχή  του  ασθενούς  σε  ένα  δομημένο  πρόγραμμα  αποκατάστασης. Η  αποκατάσταση  είναι  επιβεβλημένη  ώστε  οι  ηλικιωμένοι  ασθενείς, αλλά  και  η  κοινωνία  να  αναπτυχθούν  κοινωνικά  και  οικονομικά. Η  φυσική  δραστηριότητα, επίσης, αποτελεί  σημαντικό  συστατικό  στοιχείο  για  μία  καλύτερη  γήρανση, καθώς  επιδρά  θετικά  και  με  ολιστικό  τρόπο  στην  διαδικασία  της  γήρανσης.  

·         Ποιους αφορά;

Η Γηριατρική είναι μία Ιατρική Ειδικότητα που ενδιαφέρεται για τις σωματικές, ψυχικές, λειτουργικές και κοινωνικές καταστάσεις των ηλικιωμένων ασθενών κατά την παροχή φροντίδας: οξείας, χρόνιας, αποκατάστασης, προληπτικής και τελικής.

Αυτή η ομάδα των ασθενών θεωρείται ότι εμφανίζει έναν υψηλό βαθμό ευπάθειας και μία εξελισσόμενη πολυπαθολογία που απαιτούν μία ολιστική προσέγγιση. Οι ασθένειες μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά στην μεγάλη ηλικία, συχνά είναι πολύ δύσκολο να διαγνωσθούν, η απάντηση στην θεραπεία είναι συχνά επιβραδυμένη και συχνά υπάρχει ανάγκη για κοινωνική υποστήριξη.

Η Γηριατρική συνεπώς υπερβαίνει την προσανατολισμένη στα ανθρώπινα όργανα Ιατρική, προσφέροντας επιπρόσθετη θεραπεία στα πλαίσια μίας πολυεπαγγελματικής / διεπιστημονικής ομάδας, κύριος στόχος της οποίας είναι η βελτιστοποίηση της λειτουργικής κατάστασης των ηλικιωμένων ατόμων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αυτονομίας – ικανότητας αυτοεξυπηρέτησης.

Στην πορεία της γήρανσης, παρατηρείται φθορά στις γνωστικές, κινητικές, αισθητηριακές και καρδιαγγειακές λειτουργίες , σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, ώστε να χάνεται η αυτονομία. Ο στόχος του Γηρίατρου είναι λοιπόν η πρόληψη αλλά και η αντιμετώπιση αυτών των πολύπλοκων καταστάσεων όπου πολύ συχνά τα συμπτώματα είναι άτυπα και η επικοινωνία με το πάσχον άτομο δύσκολη.

·         Τι είναι η Γηριατρική εκτίμηση;

Η γηριατρική εκτίμηση, το κύριο εργαλείο της Γηριατρικής είναι ένας ευρύς όρος που περιγράφει την εκτίμηση της υγείας των ηλικιωμένων ασθενών, που δίνει έμφαση σε διαφορετικά στοιχεία από αυτά της συνηθισμένης ιατρικής εκτίμησης. Αυτή η προσέγγιση αναγνωρίζει ότι η κατάσταση της υγείας των ασθενών μεγαλύτερης ηλικίας εξαρτάται από τις επιδράσεις παραγόντων πέρα από τα ιατρικά τους νοσήματα. Μεταξύ αυτών, κοινωνικοί, ψυχολογικοί παράγοντες και η κατάσταση της πνευματικής υγείας καθώς και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Η γηριατρική εκτίμηση επιπλέον δίνει μεγάλη βαρύτητα στην λειτουργική κατάσταση, τόσο ως παραμέτρου προς εκτίμηση, όσο και ως αποτελέσματος που πρέπει να βελτιωθεί ή να διατηρηθεί.

 Έτσι λοιπόν η Γηριατρική εκτίμηση από τον κλινικό Γηρίατρο, ξεπερνάει το φάσμα της παραδοσιακής αναζήτησης νοσημάτων και περιλαμβάνει εκτίμηση της νοητικής, συναισθηματικής, λειτουργικής, κοινωνικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής κατάστασης και της πνευματικότητας του μεγαλύτερου ατόμου. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτή την εκτίμηση, μπορούν να εστιάσουν την προσοχή του γιατρού σε ιδιαίτερα σημαντικά θέματα που αφορούν τον κάθε ασθενή ξεχωριστά.

·         Πλαίσιο εργασίας

Η Γηριατρική χαρακτηρίζεται από την πολυδιάστατη και ομαδική προσέγγιση των προβλημάτων που απασχολούν τα άτομα μεγάλης ηλικίας. Η συλλογή των δεδομένων της γηριατρικής εκτίμησης, αρχικά και στη συνέχεια η συζήτηση μέσα στα πλαίσια μιας ομάδας που θα περιλαμβάνει τον Θεράποντα Ιατρό, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νευροψυχολόγους, Γιατρούς άλλων Ειδικοτήτων, έχει ως σκοπό την ανεύρεση των ιδιαιτεροτήτων του κάθε ατόμου μεγάλης ηλικίας που θα οδηγήσει στην διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου για τον κάθε ασθενή μεγάλης ηλικίας, σε συνεργασία με τον Θεράποντα Ιατρό του. 

Παρακαλούμε δείτε εδώ σχετικό προτεινόμενο άρθρο.