ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

            Την ιδιότητα του επίτιμου μέλους της εταιρείας μπορεί να αποκτήσει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει διακριθεί με το ήθος και το έργο του στην επιδίωξη σκοπών συναφών με αυτούς της εταιρείας.

            Τα επίτιμα μέλη δύνανται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου και μπορούν να συμβάλλουν με κάθε είδους νόμιμη προσφορά στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού.

            Η ιδιότητα του επίτιμου μέλους προσδίδεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.

            Τα επίτιμα μέλη της εταιρείας δεν ευθύνονται έναντι οποιουδήποτε τρίτου εξ αφορμής της ιδιότητάς τους αυτής.

 

ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ

            Την ιδιότητα του αρωγού μέλους της εταιρείας δύνανται να αποκτούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα με επιστημονική κατάρτιση ή σκοπό συναφή προς αυτόν της εταιρείας, εφ’ όσον αποδέχονται το καταστατικό της και ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών της με κάθε είδους νόμιμη προσφορά.

            Η εγγραφή κάποιου ως αρωγού μέλους πραγματοποιείται με αίτησή του απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο της εταιρείας συνοδευόμενη από το βιογραφικό του σημείωμα ή το καταστατικό του. Η αίτηση εγγραφής του αρωγού μέλους υπόκειται πάντοτε στην έγγραφη έγκριση του Προέδρου, η οποία παρέχεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Ο Πρόεδρος δικαιούται να απορρίψει την αίτηση με αιτιολογημένη απόφασή του, εντός της ίδιας προθεσμίας, ιδίως στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επιστημονική κατάρτιση ή σκοπό συναφή προς τον εταιρικό. Η παρέλευση της άνω προθεσμίας άπρακτης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εγγραφή του αιτούντος ως αρωγού μέλους.

            Τα αρωγά μέλη δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις ούτε και οποιαδήποτε άλλη αποφασιστική αρμοδιότητα.

            Τα αρωγά μέλη απολαμβάνουν συγκεκριμένων δικαιωμάτων, που θα ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων λαμβανόμενη κατά πλειοψηφία. Τέτοια δικαιώματα μπορούν να είναι, ενδεικτικά, η χωρίς αντίτιμο ή με μειωμένο αντίτιμο συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της εταιρείας. Επίσης, η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, λαμβανόμενη επίσης κατά πλειοψηφία, μπορεί να ορίσει συνδρομές ή δικαίωμα εγγραφής για τα αρωγά μέλη της εταιρείας.

            Τα αρωγά μέλη της εταιρείας δεν ευθύνονται έναντι οποιουδήποτε τρίτου εξ αφορμής της ιδιότητάς τους αυτής.

            Τα αρωγά μέλη αποχωρούν από την εταιρεία οποτεδήποτε χωρίς σπουδαίο λόγο, με έγγραφη δήλωσή τους που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο και ισχύει από την κοινοποίησή της είτε στον ίδιο είτε στη διαχειρίστρια.

            Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή αρωγού μέλους μετά από εισήγηση του Προέδρου της εταιρείας, στην οποία θα αιτιολογείται ο λόγος διαγραφής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία. Λόγοι διαγραφής αρωγού μέλους είναι ενδεικτικά η μη εκπλήρωση των τυχόν οικονομικών του υποχρεώσεων έναντι της εταιρείας, η δημόσια εκδήλωση συμπεριφοράς που αντίκειται στις αρχές και τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας, η μεταβολή της επιστημονικής του ιδιότητας ή του σκοπού του σε κλάδο που δεν συνδέεται προς τους σκοπούς της εταιρείας, η χρήση της επωνυμίας ή και κάθε διακριτικού γνωρίσματος της εταιρείας χωρίς την έγγραφη άδειά της Γενικής Συνέλευσης και η ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους εταίρους, τα επίτιμα ή αρωγά μέλη και τα πάσης φύσεως, άμεσα ή έμμεσα, συνδεόμενα και συνεργαζόμενα με την εταιρεία πρόσωπα και φορείς.