ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

            Ιδρύεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «Ε.Ε.Μ.Ε.Γ.». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδονται σε πιστή αγγλική μετάφραση, δηλαδή η επωνυμία της θα είναι «Hellenic Society for the Study and Research of Ageing», ο δε διακριτικός της τίτλος θα είναι «HE.S.S.R.A.».

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

            Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

            Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφέρεται σε οποιονδήποτε Δήμο της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, λαμβανόμενη κατά πλειοψηφία και αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

            Η εταιρεία δύναται να ιδρύει παραρτήματα και γραφεία της οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, λαμβανόμενη κατά πλειοψηφία και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

            Ο σκοπός της εταιρείας είναι επιστημονικός, ερευνητικός, επιμορφωτικός, και μη κερδοσκοπικός.

            Ειδικότερα, σκοπός της εταιρείας είναι η έρευνα και μελέτη της γήρανσης και των επιστημονικών μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισης των βιολογικών, ιατρικών, ψυχολογικών και κοινωνικών συνεπειών της, με τη θεωρητική και πρακτική έρευνα και τη συστηματική καταγραφή τους, σε συνδυασμό και με ευρύτερα μορφωτικά προγράμματα με στόχο ιδίως:

(α) τη μελέτη, την επιστημονική έρευνα, τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο των επιστημονικών κλάδων της γηριατρικής και γεροντολογίας,

(β) την ανταλλαγή απόψεων, την ανάπτυξη διαλόγου και τη μετάδοση τεχνογνωσίας μεταξύ επιστημόνων και επαγγελματιών, που δραστηριοποιούνται σε κλάδους σχετικούς με τη γήρανση και των βιολογικών, ιατρικών, ψυχολογικών και κοινωνικών συνεπειών της,

(γ) τη συστηματική καταγραφή και την αξιολόγηση, με ή χωρίς τη χρήση στατιστικής μεθόδου, επιστημονικών δεδομένων πρόληψης και αντιμετώπισης της γήρανσης,

(δ) την με κάθε νόμιμο μέσο ανάπτυξη, διάδοση και υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας με την παρουσίαση και διάθεση στην επιστημονική κοινότητα ερευνητικού έργου, πορισμάτων και προτάσεων σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των βιολογικών, ιατρικών και κοινωνικών συνεπειών της γήρανσης και την εφαρμογή τους στην άσκηση των κάθε είδους επαγγελμάτων, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη γήρανση,

(ε) τη συνεχή ενημέρωση και την εκπαίδευση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο επαγγελματιών υγείας, αλλά και του κοινού, σχετικά με την ανάπτυξη της γηριατρικής και της γεροντολογίας,

(στ) τη με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο υποστήριξη ειδικών επιστημόνων και επαγγελματιών, που ασχολούνται με τη μελέτη, έρευνα και αντιμετώπιση της γήρανσης και των πάσης φύσεως συνεπειών και συμπτωμάτων της,

(ζ) τη συμβολή στην προαγωγή, ανάπτυξη και κατοχύρωση στη Ελλάδα της γηριατρικής και της γεροντολογίας ως ανεξάρτητων ιατρικών – επιστημονικών αντικειμένων και την εισαγωγή και θέσπιση κατευθυντήριων οδηγιών για την εξάσκησή τους,

(η) τη συμβολή στην ανάπτυξη, οργάνωση και καταγραφή των προδιαγραφών ποιοτικού ελέγχου για την ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα κέντρων μελέτης, έρευνας, αντιμετώπισης και πρόληψης της γήρανσης και στην κατοχύρωση και αναγνώριση των επαγγελματικών ειδικοτήτων, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την μελέτη και έρευνα της γήρανσης και των βιολογικών, ιατρικών και κοινωνικών συνεπειών της.

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

            Η πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού θα επιδιωχθεί:

            α) με την οργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων, που θα συμβάλλουν στη θεωρητική και πρακτική διάδοση, εφαρμογή, επιστημονική ανάπτυξη, εφαρμογή και εξέλιξη των κλάδων της γηριατρικής και γεροντολογίας,

            β) με τη δημιουργία επιστημονικών ομάδων για τη συμμετοχή σε ερευνητικού και γενικά επιστημονικού χαρακτήρα προγράμματα, εκδηλώσεις και συλλογικές διοργανώσεις με αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς της εταιρείας,

            γ) με την παρουσίαση στην επιστημονική κοινότητα και το κοινό του ερευνητικού έργου, που παράγει η εταιρεία,

            δ) με την οργάνωση συνεντεύξεων, θεωρητικών και πρακτικών σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαλέξεων, συνεδρίων και παρουσιάσεων κάθε μορφής με τρόπο νόμιμο και δεοντολογικά ορθό, που θα συμβάλλουν στη θεωρητική και πρακτική διάδοση, έρευνα, διδασκαλία και εμπέδωση της γηριατρικής και γεροντολογίας,

            ε) με την παραγγελία σε ειδικούς επιστήμονες, μέλη ή μη της εταιρείας, της παραγωγής επιστημονικών ή ευρύτερου μορφωτικού χαρακτήρα συγγραμμάτων για τη διάδοση και διδασκαλία της γηριατρικής και γεροντολογίας,

            στ) με την ίδρυση χώρου συνάντησης, στον οποίο τα μέλη της εταιρείας και κάθε ενδιαφερόμενος να συμπράξει στην επιδίωξη των σκοπών της θα μπορούν να ενημερώνονται, να συζητούν και να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τη γηριατρική και τη γεροντολογία,

            ζ) με την ίδρυση και λειτουργία για ερευνητικούς σκοπούς μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και κέντρων μελέτης και έρευνας της γήρανσης σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες, ως και με κάθε αρμόδιο εθνικό ή διεθνή φορέα και αρχή,

            η) με τη διοργάνωση ερευνητικού χαρακτήρα προγραμμάτων αποκατάστασης των βιολογικών, ιατρικών και κοινωνικών συνεπειών της γήρανσης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων ιατρικού τουρισμού για ερευνητικούς σκοπούς, με τη συμμετοχή του κοινού, τη συνδρομή εξειδικευμένων επιστημόνων και επαγγελματιών και τη συνεργασία με τους αρμόδιους εθνικούς και διεθνείς φορείς, ως και με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που μπορεί να συμβάλλει με κάθε νόμιμο μέσο στην πραγματοποίησή τους,

            θ) με την καταγραφή των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε έντυπη, ψηφιακή ή και οπτικοακουστική μορφή και τη μελέτη της επίδρασής τους στο κοινό, ως και με την κριτική παρουσίαση σε έντυπα, ηλεκτρονικά και ψηφιακά μέσα των σύγχρονων εξελίξεων της γηριατρικής και γεροντολογίας,

            ι) με τη δημιουργία ιστοσελίδας και ειδικού διαδικτυακού κόμβου, προσβάσιμου σε κάθε ενδιαφερόμενο, με ή χωρίς συνδρομή, όπου θα καταγράφονται οι δραστηριότητες της εταιρείας, θα συγκεντρώνεται επιμορφωτικό υλικό σχετικό με τη γηριατρική και γεροντολογία, θα ενημερώνεται το κοινό σχετικά με τη δραστηριότητα της επιστημονικής κοινότητας στους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας και θα προβάλλεται το έργο της,

            ια) με τη συγκέντρωση εντύπου, ψηφιακού και οπτικοακουστικού υλικού και με τη δημιουργία βιβλιοθήκης, αρχείου και βάσης δεδομένων σχετικών με τη γηριατρική και γεροντολογία, τα οποία θα διατίθενται προς χρήση στα τακτικά, επίτιμα και αρωγά μέλη της εταιρείας και σε κάθε ενδιαφερόμενο επιστήμονα, που θα συμβάλλει με τη δράση ή τη συμμετοχή του στην επιδίωξη των σκοπών της,

            ιβ) με την εκπροσώπηση και συμμετοχή της εταιρείας, του τυχόν προσωπικού της και κάθε τρίτου επιστήμονα που με οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχει στις δραστηριότητές της και υποστηρίζει το σκοπό της σε εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς επιστημονικές διοργανώσεις, ερευνητικά προγράμματα, συνέδρια, πρακτικά και θεωρητικά σεμινάρια, σε εγχώρια, διεθνή και ευρωπαϊκά δίκτυα επιστημόνων, σε προγράμματα ανταλλαγής ηλεκτρονικών και μη πληροφοριών και έρευνας σχετικής με τη γηριατρική και γεροντολογία, σε τοπικούς, εθνικούς ή υπερεθνικούς οργανισμούς, σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα των αρμόδιων εθνικών, διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων και γενικά με τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως διοργανώσεις και δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο ικανές να συμβάλλουν στη στην προαγωγή και ανάπτυξη της γηριατρικής και γεροντολογίας και στη διαρκή ενημέρωση, εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση στους κλάδους αυτούς,

            ιγ) με την κάθε μορφής συνεργασία και με την παροχή επιστημονικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης σε επιστήμονες, ερευνητές και επαγγελματίες ιατρικών, παραϊατρικών και λοιπών σχετιζόμενων με τη γήρανση επαγγελμάτων, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κάθε βαθμίδας και εκπαιδευτικούς λειτουργούς, σε επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων, τεχνικών και τεχνολογικών υποστηρικτικών μέσων, σε νοσηλευτικά ιδρύματα, μονάδες ψυχικής υγείας και φροντίδας ηλικιωμένων και γενικά κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου χαρακτήρα, που εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα με τη μελέτη, έρευνα, διάδοση και ανάπτυξη της γηριατρικής και γεροντολογίας και με την εφαρμογή των αρχών, κατευθυντήριων οδηγιών και μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισης της γήρανσης,

            ιδ) με τη θέσπιση ειδικών βραβείων, επάθλων, υποτροφιών και χορηγιών με σκοπό την οικονομική υποστήριξη της έρευνας και παραγωγής επιστημονικού έργου σε αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς της εταιρείας,

            ιε) με την με κάθε νόμιμο μέσο υποστήριξη των μελών της εταιρείας, αλλά και μεμονωμένων επιστημόνων ή και ομάδων επιστημόνων για την παραγωγή επιστημονικού έργου, την προαγωγή των σκοπών της εταιρείας και γενικά τη συμβολή τους στην ανάπτυξη, εξέλιξη και κατοχύρωση της γηριατρικής και γεροντολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

            Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται να αποκτά, να μισθώνει και να χρησιμοποιεί κάθε είδους χώρους και ακίνητα ικανά να στεγάσουν τις δραστηριότητές της και το αρχείο της και να προβάλλουν τη δράση της στο κοινό, καθώς και κάθε είδους κινητά πράγματα και εξοπλισμό απαραίτητο για την προαγωγή των σκοπών της.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

       Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

            Οι πόροι της Εταιρείας είναι:

1) οι εισφορές των εταίρων,

2) οι κάθε είδους οικονομικές ενισχύσεις, δωρεές, συνδρομές, δικαιώματα εγγραφής και χορηγίες προς την εταιρεία των εταίρων, των αρωγών μελών της και κάθε τρίτου προσώπου, φυσικού ή νομικού, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου,

3) οι επιχορηγήσεις του Κράτους, των αρμόδιων εποπτευόμενων από το Κράτος φορέων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμίδας,

4) οι κάθε είδους πόροι, χορηγίες και επιχορηγήσεις εθνικών και διεθνών χρηματοδοτικών ταμείων ή προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

5) τα εν γένει περιουσιακά δικαιώματα, που αποκτά η Εταιρεία από κάθε νόμιμη αιτία εξ αφορμής της λειτουργίας της.

            Για την κάλυψη των αναγκών της η εταιρεία μπορεί να ορίζει αντίτιμο για την παρακολούθηση των συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, τη χρήση του διαδικτυακού της κόμβου, τη διάθεση των πάσης φύσεως εντύπων, που τυχόν θα εκδίδει και τις λοιπές δραστηριότητές της, με απόφασή των εταίρων λαμβανόμενη κατά πλειοψηφία. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία υποχρεούται στη δήλωση της ανάλογης δραστηριότητάς της στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, στην τήρηση των αναγκαίων νόμιμων φορολογικών βιβλίων και την έκδοση νόμιμων φορολογικών στοιχείων.

ΑΡΘΡΟ 7

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

            Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που ορίζει ο νόμος, νόμιμα θεωρημένα από την αρμόδια αρχή, όταν απαιτείται.

            Επίσης, η εταιρεία δύναται να τηρεί μητρώο των εταίρων, των τυχόν επίτιμων και αρωγών μελών της, καθώς και βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία φυλλομετρούνται και θεωρούνται πριν τη χρήση τους από τον Πρόεδρο και τη Διαχειρίστριά της.

            Η τήρηση των βιβλίων της εταιρείας γίνεται από τους ίδιους τους εταίρους κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 10 και 12 του παρόντος ή και από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δύναται να ορισθεί με απόφαση της πλειοψηφίας των εταίρων.

            Καθένας από τους εταίρους δύναται οποτεδήποτε να λαμβάνει γνώση και να προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας είτε ο ίδιος είτε δια τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου εγγράφως εξουσιοδοτημένου ειδικά προς τούτο.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

            Οι εταίροι δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και των πάσης φύσεως βιβλίων της εταιρείας. Δικαιούνται, επίσης, να συμμετέχουν χωρίς αντάλλαγμα στις πάσης φύσεως δραστηριότητες της εταιρείας και να παρακολουθούν δωρεάν τις εκδηλώσεις, που διοργανώνει.

            Οι εταίροι υποχρεούνται να συμμετέχουν με όλες τις δυνάμεις τους στην επιδίωξη και να πράττουν ό,τι είναι δυνατό για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου με τα μέλη της ή και με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

            Η συμμετοχή στην παρούσα εταιρεία δεν μπορεί να αποτελέσει κώλυμα για τους εταίρους στην άσκηση του επαγγέλματός τους ούτε στη συμμετοχή ή συνεργασία τους με άλλα νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς.

            Απαγορεύεται στους εταίρους να χρησιμοποιούν την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο και κάθε τυχόν διακριτικό γνώρισμα της εταιρείας για δικό τους όφελος, αν δεν έχουν λάβει προηγουμένως της άδεια της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 9

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

            Η Γενική Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για κάθε θέμα, που έχει ανατεθεί στην αρμοδιότητά της από το νόμο και το παρόν καταστατικό, καθώς και σε κάθε περίπτωση που οποιοσδήποτε των εταίρων παραπέμψει κάποιο θέμα στην κρίση της.

            Η Γενική Συνέλευση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει πάνω σε κάθε θέμα, για το οποίο απαιτείται κατά το νόμο η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, όπως ενδεικτικά τη μεταφορά της έδρας της, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κ.λ.π.

            Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη διοργάνωση ή τη συμμετοχή της εταιρείας σε οποιαδήποτε δραστηριότητα και εκδήλωση, που σχετίζεται με το σκοπό της.

            Κάθε εταίρος συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην εταιρεία με μία (1) ψήφο. Το δικαίωμα ψήφου καθενός εταίρου είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο, ασκείται δε με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο.

            Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των μελών της, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό ειδική πλειοψηφία ή ομοφωνία. Όταν για τη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

            Τα καθαρά έσοδα της εταιρείας δεν διανέμονται στους εταίρους, αλλά σχηματίζουν το ταμείο της, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά για την επιδίωξη των σκοπών της.

            Ταμίας της εταιρείας ορίζεται με το παρόν η εκ των εταίρων Ειρήνη Μπογράκου – Τζανετάκου, η οποία, είτε μόνη της είτε με τη συνδρομή λογιστή – φοροτεχνικού που θα οριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, θα τηρεί το βιβλίο εσόδων – εξόδων, θα καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρείας, θα επιβλέπει, θα ελέγχει και θα αποφασίζει για την έγκριση ή μη, στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, των εισπράξεων και πληρωμών που διενεργούνται για λογαριασμό της εταιρείας κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και θα εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης με τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, τον οποίο (απολογισμό) θα συγκαταρτίζει και θα συνυπογράφει με τη διαχειρίστρια.

            Στην περίπτωση κωλύματος της Ταμία στην εκτέλεση των καθηκόντων της, αυτή θα αναπληρώνεται από τον εταίρο και Αντιπρόεδρο της εταιρείας, Απόστολο Αχείμαστο, ο οποίος ορίζεται με το παρόν Ειδικός Ταμίας.

            Με ομόφωνη απόφαση των εταίρων δύνανται να αποδίδονται τιμητικές διακρίσεις (honoraria), χρηματικά βραβεία και αποζημιώσεις σε μέλος της εταιρείας, που συνέβαλε με τις ειδικές γνώσεις, την εμπειρία και την προσωπική του εργασία στην πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων της ή στη διαχειρίστρια της εταιρείας για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την πραγματοποίηση των πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της εταιρείας. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται να προσδιορίζει ρητά την αιτία, το ποσό και τον τρόπο καταβολής της αμοιβής. Το μέλος, στο οποίο θα αφορά η απόφαση, μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση χωρίς, όμως, δικαίωμα ψήφου.

            Με απόφαση της πλειοψηφίας των εταίρων η εταιρεία δύναται να προσλαμβάνει, να απασχολεί, να συνεργάζεται και γενικά να συμβάλλεται με οικονομικό αντάλλαγμα με κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε αρμόδιο, κατά περίπτωση, φορέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό για την επιδίωξη του σκοπού της ή την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

            Η οργάνωση, η επίβλεψη, ο έλεγχος και ο συντονισμός των επιστημονικών – ερευνητικών δραστηριοτήτων και εργασιών της εταιρείας θα πραγματοποιούνται από τον εταίρο της Αθανάσιο Μπενέτο, ο οποίος ορίζεται με το παρόν Πρόεδρος και Επιστημονικός Διευθυντής της.

            Ο Πρόεδρος θα εκπροσωπεί την εταιρεία για την επιδίωξη των σκοπών της ενώπιον κάθε εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς φορέα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων και φορέων εκπαίδευσης κάθε βαθμίδας και σε κάθε διοργάνωση και εκδήλωση, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την γηριατρική και γεροντολογία, ως και την ιατρική επιστήμη εν γένει. Θα επιβλέπει και θα ελέγχει τις πάσης φύσεως επιστημονικού χαρακτήρα εκδηλώσεις και δραστηριότητες της εταιρείας, όπως ενδεικτικά τα πορίσματα των ερευνητικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, τις εισηγήσεις και εργασίες των μελών της εταιρείας και κάθε τρίτου που συμμετέχει στις δραστηριότητές της, τα ενημερωτικά δελτία κ.λ.π.. Η έκδοση, χρήση και διάθεση από την εταιρεία των επιστημονικού περιεχομένου εγγράφων και κάθε άλλου έντυπου ή ψηφιακού – οπτικοακουστικού υλικού υπόκεινται πάντοτε στην έγγραφη έγκριση του Προέδρου.

            Επίσης, ο Πρόεδρος εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τη συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και επιστημονικούς φορείς. Συντονίζει τις εργασίες των μελών της εταιρείας, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων τους τρόπους και τα μέσα επιδίωξης του εταιρικού σκοπού και επιβλέπει την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Η διοργάνωση οποιασδήποτε επιστημονικής δραστηριότητας και εκδήλωσης πραγματοποιείται κατόπιν εισήγησης του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση των εταίρων, που αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

            Η εγγραφή αρωγών μελών στην εταιρεία υπόκειται στην έγκριση του Προέδρου, ο οποίος θα ελέγχει και θα διαπιστώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων ή κωλυμάτων εγγραφής και θα εκδίδει έγγραφη διαπιστωτική πράξη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος.

            Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου να εκτελέσει τα καθήκοντά του θα αναπληρώνεται από τον εταίρο Απόστολο Αχείμαστο, ο οποίος ορίζεται με το παρόν Αντιπρόεδρος. Ο Αντιπρόεδρος μπορεί, επίσης, σε περίπτωση κωλύματός του να αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον εταίρο Γεώργιο Σούλη, ο οποίος ορίζεται με το παρόν Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος. Για την απόδειξη του κωλύματος και την έγκαιρη ενημέρωση των αναπληρωτών καθένας από τους επιστημονικούς εκπροσώπους υποχρεούται να ενημερώνει τους υπόλοιπους εγγράφως, με απλή επιστολή φέρουσα ημερομηνία και την ατομική υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα, στην οποία θα χορηγεί ειδική κάθε φορά εντολή για τη διενέργεια συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων πράξεων εκπροσώπησης.

            Ο Πρόεδρος και οι αναπληρωτές του εκπροσωπούν την εταιρεία θέτοντας την ατομική τους υπογραφή κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

            Διαχειρίστρια και Γενική Γραμματέας της εταιρείας ορίζεται η εκ των εταίρων Παρασκευή Βουδικλάρη, η οποία θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία στις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, το Δημόσιο κ.λ.π.

            Η Διαχειρίστρια θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής, εισαγγελικής, διοικητικής, δημοτικής, περιφερειακής και πάσης γενικά αρχής, ενώπιον παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, των πάσης φύσεων ασφαλιστικών φορέων, κάθε Τράπεζας και κάθε γενικά αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού οργανισμού και ιδρύματος, ανοίγοντας, διαχειριζόμενη και κλείνοντας κάθε είδους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενεργώντας εισπράξεις, πληρωμές και κάθε συναλλαγή και κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως, που σχετίζεται με το σκοπό της εταιρείας.

            Η Διαχειρίστρια υποχρεούται να καταθέτει επ’ ονόματι της εταιρείας τις εισπράξεις της σε νόμιμα αναγνωρισμένη και λειτουργούσα Τράπεζα, δικαιούται όμως να κρατεί πάντοτε στα χέρια της ένα χρηματικό ποσό, που καθορίζει η Γενική Συνέλευση των εταίρων με απόφασή της, για την κάλυψη των τακτικών ή επείγουσας φύσης δαπανών της εταιρείας.

            Πράξεις διαχειρίσεως που έχουν ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση ή διάθεση στοιχείων της εταιρικής περιουσίας και δεν αφορούν στην κάλυψη ανειλημμένων οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας, όπως ενδεικτικά η υπογραφή γραμματίων, συναλλαγματικών και επιταγών και η σύναψη συμβάσεων δανείου, πάσης μορφής εγγυήσεων και εκποιητικών συμβάσεων, πραγματοποιούνται από τη Διαχειρίστρια κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Στην περίπτωση αυτή, η Διαχειρίστρια υποχρεούται να προσκομίζει και να επιδεικνύει στην Τράπεζα και κάθε αντισυμβαλλόμενο της εταιρείας ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης.

            Η Διαχειρίστρια είναι αρμόδια για την ορθή τήρηση του μητρώου ή των μητρώων μελών της εταιρείας και του βιβλίου Γενικών Συνελεύσεων, τη διεκπεραίωση και υλοποίηση των πάσης φύσεως εκδηλώσεων και γενικά δραστηριοτήτων της εταιρείας, εφ’ όσον φέρουν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, τη μίσθωση χώρων και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, την αποδοχή για λογαριασμό της εταιρείας της παραχώρησης προς χρήση κάθε κινητού και ακινήτου πράγματος, την αγορά αναγκαίου εξοπλισμού και γενικά την ενέργεια κάθε πράξης, που αποσκοπεί στη διοικητική οργάνωση και ανάπτυξη της εταιρείας, ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

            Επίσης, η Διαχειρίστρια εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την πρόσληψη του μη επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας και τη συνεργασία με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, που κατά την κρίση της μπορεί να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη της εταιρείας και γενικά στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού.

            Η Διαχειρίστρια δύναται να εκδίδει ακριβή αντίγραφα από το βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας για κάθε νόμιμη χρήση, τα οποία θα συνυπογράφει πάντοτε με τον Πρόεδρο της εταιρείας ή το νόμιμο κατά περίπτωση αναπληρωτή του.

            Καθένας των εταίρων δύναται με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή του με θεωρημένο νόμιμα το γνήσιο της υπογραφής του να διορίζει οποιονδήποτε από τους λοιπούς εταίρους ή και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, να εκπροσωπεί τον ίδιο και την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των τραπεζών και κάθε δημόσιας, δημοτικής, περιφερειακής, δικαστικής ή εισαγγελικής και κάθε γενικά αρχής για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρείας, που ανάγονται στις αρμοδιότητές του.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

            Είσοδος νέων εταίρων επιτρέπεται με ομόφωνη απόφαση των ήδη υφιστάμενων. Κριτήριο για την αποδοχή της εισόδου κάποιου ως εταίρου είναι η απόφασή του να υπηρετήσει χωρίς αμοιβή την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας, εφ’ όσον αυτή δεν διανέμει κέρδη και τα έσοδά της δεν περιέρχονται στα μέλη της.

            Την ιδιότητα του τακτικού μέλους (εταίρου) μπορεί να αποκτήσει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, επιστημονικοί φορείς, σωματεία, ιδρύματα με επιστημονική κατάρτιση ή σκοπό συναφή προς αυτόν της εταιρείας.

            Κάθε εταίρος δικαιούται να αποχωρήσει από την εταιρεία οποτεδήποτε χωρίς σπουδαίο λόγο. Της αποχώρησης προηγείται γραπτή προειδοποίησή του προς την εταιρεία πριν από δύο (2) μήνες, αλλιώς ο αποχωρών υποχρεούται στην ανόρθωση κάθε ζημιάς που μπορεί να υποστεί η εταιρεία από την παράλειψή του αυτή.

            Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου ή κήρυξής του σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση, αυτός θα τίθεται αυτοδικαίως εκτός της εταιρείας, υποχρεούμενων των λοιπών εταίρων να τροποποιήσουν αναλόγως το καταστατικό.

            Σε περίπτωση αποχώρησης ή και απομάκρυνσης εταίρου με οποιονδήποτε από τους προαναφερόμενους τρόπους, κάθε ποσό που έχει εισφέρει στην εταιρεία παραμένει στο ταμείο της, η ψήφος του αφαιρείται από το συνολικό αριθμό ψήφων των εταίρων και το ποσοστό συμμετοχής του κατανέμεται στους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής εκάστου στην εταιρεία.

            Οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι του εταίρου που αποχώρησε ή απομακρύνθηκε με οποιονδήποτε τρόπο από την εταιρεία δεν έχουν οποιαδήποτε αξίωση από αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

            Την ιδιότητα του επίτιμου μέλους της εταιρείας μπορεί να αποκτήσει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει διακριθεί με το ήθος και το έργο του στην επιδίωξη σκοπών συναφών με αυτούς της εταιρείας.

            Τα επίτιμα μέλη δύνανται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου και μπορούν να συμβάλλουν με κάθε είδους νόμιμη προσφορά στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού.

            Η ιδιότητα του επίτιμου μέλους προσδίδεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.

            Τα επίτιμα μέλη της εταιρείας δεν ευθύνονται έναντι οποιουδήποτε τρίτου εξ αφορμής της ιδιότητάς τους αυτής.

 

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ

            Την ιδιότητα του αρωγού μέλους της εταιρείας δύνανται να αποκτούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα με επιστημονική κατάρτιση ή σκοπό συναφή προς αυτόν της εταιρείας, εφ’ όσον αποδέχονται το καταστατικό της και ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών της με κάθε είδους νόμιμη προσφορά.

            Η εγγραφή κάποιου ως αρωγού μέλους πραγματοποιείται με αίτησή του απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο της εταιρείας συνοδευόμενη από το βιογραφικό του σημείωμα ή το καταστατικό του. Η αίτηση εγγραφής του αρωγού μέλους υπόκειται πάντοτε στην έγγραφη έγκριση του Προέδρου, η οποία παρέχεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Ο Πρόεδρος δικαιούται να απορρίψει την αίτηση με αιτιολογημένη απόφασή του, εντός της ίδιας προθεσμίας, ιδίως στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επιστημονική κατάρτιση ή σκοπό συναφή προς τον εταιρικό. Η παρέλευση της άνω προθεσμίας άπρακτης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εγγραφή του αιτούντος ως αρωγού μέλους.

            Τα αρωγά μέλη δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις ούτε και οποιαδήποτε άλλη αποφασιστική αρμοδιότητα.

            Τα αρωγά μέλη απολαμβάνουν συγκεκριμένων δικαιωμάτων, που θα ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων λαμβανόμενη κατά πλειοψηφία. Τέτοια δικαιώματα μπορούν να είναι, ενδεικτικά, η χωρίς αντίτιμο ή με μειωμένο αντίτιμο συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της εταιρείας. Επίσης, η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, λαμβανόμενη επίσης κατά πλειοψηφία, μπορεί να ορίσει συνδρομές ή δικαίωμα εγγραφής για τα αρωγά μέλη της εταιρείας.

            Τα αρωγά μέλη της εταιρείας δεν ευθύνονται έναντι οποιουδήποτε τρίτου εξ αφορμής της ιδιότητάς τους αυτής.

            Τα αρωγά μέλη αποχωρούν από την εταιρεία οποτεδήποτε χωρίς σπουδαίο λόγο, με έγγραφη δήλωσή τους που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο και ισχύει από την κοινοποίησή της είτε στον ίδιο είτε στη διαχειρίστρια.

            Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή αρωγού μέλους μετά από εισήγηση του Προέδρου της εταιρείας, στην οποία θα αιτιολογείται ο λόγος διαγραφής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία. Λόγοι διαγραφής αρωγού μέλους είναι ενδεικτικά η μη εκπλήρωση των τυχόν οικονομικών του υποχρεώσεων έναντι της εταιρείας, η δημόσια εκδήλωση συμπεριφοράς που αντίκειται στις αρχές και τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας, η μεταβολή της επιστημονικής του ιδιότητας ή του σκοπού του σε κλάδο που δεν συνδέεται προς τους σκοπούς της εταιρείας, η χρήση της επωνυμίας ή και κάθε διακριτικού γνωρίσματος της εταιρείας χωρίς την έγγραφη άδειά της Γενικής Συνέλευσης και η ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους εταίρους, τα επίτιμα ή αρωγά μέλη και τα πάσης φύσεως, άμεσα ή έμμεσα, συνδεόμενα και συνεργαζόμενα με την εταιρεία πρόσωπα και φορείς.

ΑΡΘΡΟ 16

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

            Η εταιρεία λύεται οποτεδήποτε κατόπιν απόφασης των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των εταίρων, που αποδεικνύεται εγγράφως. Καταγγελία της εταιρείας δεν είναι δυνατή ούτε παράγει αποτελέσματα έναντι των εταίρων ή των τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

            Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας αυτή τίθεται σε εκκαθάριση. Ο εκκαθαριστής, που μπορεί να είναι ένας από τους εταίρους ή τρίτος, διορίζεται με απόφαση των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των εταίρων. Ο εκκαθαριστής θα ενεργεί κάθε νόμιμη διαχειριστική ενέργεια, που θα εξυπηρετεί τους σκοπούς της εκκαθάρισης και την ικανοποίηση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι των τρίτων. Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης θα διατεθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, λαμβανόμενη κατά πλειοψηφία, για την εξυπηρέτηση σκοπών συναφών με αυτόν της εταιρείας.

            Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από δεκαεφτά (17) άρθρα διαβάστηκε, εγκρίθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, ένα (1) για την αρμόδια Δ.Ο.Υ και ένα (1) προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τα οποία υπογράφονται από αυτούς ως έπεται.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Αθανάσιος Μπενέτος                                               Απόστολος Αχείμαστος

Γεώργιος Σούλης                                                   Ειρήνη Μπογράκου - Τζανετάκου

Παρασκευή Βουδικλάρη