Σκοπός της εταιρείας είναι η έρευνα και μελέτη της γήρανσης και των επιστημονικών μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισης των βιολογικών, ιατρικών, ψυχολογικών και κοινωνικών συνεπειών της, με τη θεωρητική και πρακτική έρευνα και τη συστηματική καταγραφή τους, σε συνδυασμό και με ευρύτερα μορφωτικά προγράμματα με στόχο ιδίως:

(α) τη μελέτη, την επιστημονική έρευνα, τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο των επιστημονικών κλάδων της γηριατρικής και γεροντολογίας,

(β) την ανταλλαγή απόψεων, την ανάπτυξη διαλόγου και τη μετάδοση τεχνογνωσίας μεταξύ επιστημόνων και επαγγελματιών, που δραστηριοποιούνται σε κλάδους σχετικούς με τη γήρανση και των βιολογικών, ιατρικών, ψυχολογικών και κοινωνικών συνεπειών της,

(γ) τη συστηματική καταγραφή και την αξιολόγηση, με ή χωρίς τη χρήση στατιστικής μεθόδου, επιστημονικών δεδομένων πρόληψης και αντιμετώπισης της γήρανσης,

(δ) την με κάθε νόμιμο μέσο ανάπτυξη, διάδοση και υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας με την παρουσίαση και διάθεση στην επιστημονική κοινότητα ερευνητικού έργου, πορισμάτων και προτάσεων σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των βιολογικών, ιατρικών και κοινωνικών συνεπειών της γήρανσης και την εφαρμογή τους στην άσκηση των κάθε είδους επαγγελμάτων, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη γήρανση,

(ε) τη συνεχή ενημέρωση και την εκπαίδευση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο επαγγελματιών υγείας, αλλά και του κοινού, σχετικά με την ανάπτυξη της γηριατρικής και της γεροντολογίας,

(στ) τη με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο υποστήριξη ειδικών επιστημόνων και επαγγελματιών, που ασχολούνται με τη μελέτη, έρευνα και αντιμετώπιση της γήρανσης και των πάσης φύσεως συνεπειών και συμπτωμάτων της,

(η) τη συμβολή στην ανάπτυξη, οργάνωση και καταγραφή των προδιαγραφών ποιοτικού ελέγχου για την ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα κέντρων μελέτης, έρευνας, αντιμετώπισης και πρόληψης της γήρανσης και στην κατοχύρωση και αναγνώριση των επαγγελματικών ειδικοτήτων, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την μελέτη και έρευνα της γήρανσης και των βιολογικών, ιατρικών και κοινωνικών συνεπειών της.

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

            Η πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού θα επιδιωχθεί:

            α) με την οργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων, που θα συμβάλλουν στη θεωρητική και πρακτική διάδοση, εφαρμογή, επιστημονική ανάπτυξη, εφαρμογή και εξέλιξη των κλάδων της γηριατρικής και γεροντολογίας,

            β) με τη δημιουργία επιστημονικών ομάδων για τη συμμετοχή σε ερευνητικού και γενικά επιστημονικού χαρακτήρα προγράμματα, εκδηλώσεις και συλλογικές διοργανώσεις με αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς της εταιρείας,

            γ) με την παρουσίαση στην επιστημονική κοινότητα και το κοινό του ερευνητικού έργου, που παράγει η εταιρεία,

            δ) με την οργάνωση συνεντεύξεων, θεωρητικών και πρακτικών σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαλέξεων, συνεδρίων και παρουσιάσεων κάθε μορφής με τρόπο νόμιμο και δεοντολογικά ορθό, που θα συμβάλλουν στη θεωρητική και πρακτική διάδοση, έρευνα, διδασκαλία και εμπέδωση της γηριατρικής και γεροντολογίας,

            ε) με την παραγγελία σε ειδικούς επιστήμονες, μέλη ή μη της εταιρείας, της παραγωγής επιστημονικών ή ευρύτερου μορφωτικού χαρακτήρα συγγραμμάτων για τη διάδοση και διδασκαλία της γηριατρικής και γεροντολογίας,

            στ) με την ίδρυση χώρου συνάντησης, στον οποίο τα μέλη της εταιρείας και κάθε ενδιαφερόμενος να συμπράξει στην επιδίωξη των σκοπών της θα μπορούν να ενημερώνονται, να συζητούν και να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τη γηριατρική και τη γεροντολογία,

            ζ) με την ίδρυση και λειτουργία για ερευνητικούς σκοπούς μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και κέντρων μελέτης και έρευνας της γήρανσης σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες, ως και με κάθε αρμόδιο εθνικό ή διεθνή φορέα και αρχή,

            η) με τη διοργάνωση ερευνητικού χαρακτήρα προγραμμάτων αποκατάστασης των βιολογικών, ιατρικών και κοινωνικών συνεπειών της γήρανσης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων ιατρικού τουρισμού για ερευνητικούς σκοπούς, με τη συμμετοχή του κοινού, τη συνδρομή εξειδικευμένων επιστημόνων και επαγγελματιών και τη συνεργασία με τους αρμόδιους εθνικούς και διεθνείς φορείς, ως και με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που μπορεί να συμβάλλει με κάθε νόμιμο μέσο στην πραγματοποίησή τους,

            θ) με την καταγραφή των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε έντυπη, ψηφιακή ή και οπτικοακουστική μορφή και τη μελέτη της επίδρασής τους στο κοινό, ως και με την κριτική παρουσίαση σε έντυπα, ηλεκτρονικά και ψηφιακά μέσα των σύγχρονων εξελίξεων της γηριατρικής και γεροντολογίας,

            ι) με τη δημιουργία ιστοσελίδας και ειδικού διαδικτυακού κόμβου, προσβάσιμου σε κάθε ενδιαφερόμενο, με ή χωρίς συνδρομή, όπου θα καταγράφονται οι δραστηριότητες της εταιρείας, θα συγκεντρώνεται επιμορφωτικό υλικό σχετικό με τη γηριατρική και γεροντολογία, θα ενημερώνεται το κοινό σχετικά με τη δραστηριότητα της επιστημονικής κοινότητας στους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας και θα προβάλλεται το έργο της,

            ια) με τη συγκέντρωση εντύπου, ψηφιακού και οπτικοακουστικού υλικού και με τη δημιουργία βιβλιοθήκης, αρχείου και βάσης δεδομένων σχετικών με τη γηριατρική και γεροντολογία, τα οποία θα διατίθενται προς χρήση στα τακτικά, επίτιμα και αρωγά μέλη της εταιρείας και σε κάθε ενδιαφερόμενο επιστήμονα, που θα συμβάλλει με τη δράση ή τη συμμετοχή του στην επιδίωξη των σκοπών της,

            ιβ) με την εκπροσώπηση και συμμετοχή της εταιρείας, του τυχόν προσωπικού της και κάθε τρίτου επιστήμονα που με οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχει στις δραστηριότητές της και υποστηρίζει το σκοπό της σε εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς επιστημονικές διοργανώσεις, ερευνητικά προγράμματα, συνέδρια, πρακτικά και θεωρητικά σεμινάρια, σε εγχώρια, διεθνή και ευρωπαϊκά δίκτυα επιστημόνων, σε προγράμματα ανταλλαγής ηλεκτρονικών και μη πληροφοριών και έρευνας σχετικής με τη γηριατρική και γεροντολογία, σε τοπικούς, εθνικούς ή υπερεθνικούς οργανισμούς, σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα των αρμόδιων εθνικών, διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων και γενικά με τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως διοργανώσεις και δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο ικανές να συμβάλλουν στη στην προαγωγή και ανάπτυξη της γηριατρικής και γεροντολογίας και στη διαρκή ενημέρωση, εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση στους κλάδους αυτούς,

            ιγ) με την κάθε μορφής συνεργασία και με την παροχή επιστημονικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης σε επιστήμονες, ερευνητές και επαγγελματίες ιατρικών, παραϊατρικών και λοιπών σχετιζόμενων με τη γήρανση επαγγελμάτων, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κάθε βαθμίδας και εκπαιδευτικούς λειτουργούς, σε επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων, τεχνικών και τεχνολογικών υποστηρικτικών μέσων, σε νοσηλευτικά ιδρύματα, μονάδες ψυχικής υγείας και φροντίδας ηλικιωμένων και γενικά κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου χαρακτήρα, που εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα με τη μελέτη, έρευνα, διάδοση και ανάπτυξη της γηριατρικής και γεροντολογίας και με την εφαρμογή των αρχών, κατευθυντήριων οδηγιών και μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισης της γήρανσης,

            ιδ) με τη θέσπιση ειδικών βραβείων, επάθλων, υποτροφιών και χορηγιών με σκοπό την οικονομική υποστήριξη της έρευνας και παραγωγής επιστημονικού έργου σε αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς της εταιρείας,

            ιε) με την με κάθε νόμιμο μέσο υποστήριξη των μελών της εταιρείας, αλλά και μεμονωμένων επιστημόνων ή και ομάδων επιστημόνων για την παραγωγή επιστημονικού έργου, την προαγωγή των σκοπών της εταιρείας και γενικά τη συμβολή τους στην ανάπτυξη, εξέλιξη και κατοχύρωση της γηριατρικής και γεροντολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.